مهندس عباسی

نرگس عباسی

مشاور کنکور ریاضی

رتبه کنکور

97

رشته تحصیلی

دانشجوی مهندسی معماری

نام دانشگاه

دانشگاه تهران

نرگس عباسی

فهرست

مشاوره در تلگرام

مشاوره تلفنی