مشاوره-کنکور-دورخیز
مسعود کریمی
مدیر گروه مشاورین
رتبه کنکور 9
دانش‌آموخته مهندسی برق
علم و صنعت تهران
عرفان میرزایی
عرفان میرزایی
مشاور کنکور انسانی
رتبه کنکور 6
دانشجوی حقوق
دانشگاه تهران
مشاورین دورخیز زهرا سعیدی پور
زهرا سعیدی پور
مشاور کنکور انسانی
رتبه کنکور 9
دانش‌آموخته روانشناسی
دانشگاه تهران
mail-consultant-avatar
امیرحسین رمضانی
مشاور کنکور انسانی
رتبه کنکور 14
دانشجوی علوم قضایی
علوم قضایی تهران
محمدابراهیم سلیمانی
محمدابراهیم سلیمانی
مشاور کنکور انسانی
رتبه کنکور 14
دانشجوی حقوق
دانشگاه تهران
مشاورین کنکور دورخیز
حمیدرضا حسنی پور
مشاور کنکور تجربی
رتبه کنکور 31
دانشجوی پزشکی
علوم پزشکی شیراز
فهیمه جوادی منش
فهیمه جوادی‌منش
مشاور کنکور تجربی
رتبه کنکور 45
دانشجوی پزشکی
شهید بهشتی تهران
محمدرضا سلیمی
محمدرضا سلیمی
مشاور کنکور ریاضی
رتبه کنکور 48
دانشجوی مهندسی مکانیک
صنعتی شریف
shayan montazeri
شایان منتظری
مشاور کنکور ریاضی
رتبه کنکور 48
دانشجوی فیزیک
صنعتی شریف
مرتضی خدایی
مرتضی خدائی
مشاور کنکور انسانی
رتبه کنکور 52
دانشجوی حقوق
دانشگاه تهران
مشاورین دورخیز
منصوره ملک محمدی
مشاور کنکور انسانی
رتبه کنکور 55
دانشجوی حقوق
شهید بهشتی
فرزانه خاجی
فرزانه خاجی
مشاور کنکور انسانی
رتبه کنکور 69
دانشجوی روانشناسی
شهید بهشتی
نرگس غلامی
نرگس غلامی
مشاور کنکور ریاضی
رتبه کنکور 74
دانشجوی مهندسی کامپیوتر
دانشگاه تهران
علیرضا عسکری
علیرضا عسکری
مشاور کنکور انسانی
رتبه کنکور 90
دانشجوی فلسفه
دانشگاه تهران
مهندس عباسی
نرگس عباسی
مشاور کنکور ریاضی
رتبه کنکور 97
دانشجوی مهندسی معماری
دانشگاه تهران
دکتر سجاد کیانی
سجاد کیانی
مشاور کنکور تجربی
رتبه کنکور 108
دانشجوی پزشکی
علوم پزشکی تهران
امیرحسین مسلمی
امیرحسین مسلمی
مشاور کنکور تجربی
رتبه کنکور 144
دانشجوی پزشکی
علوم پزشکی ایران
سعید قهرمانی
سعید قهرمانی
مشاور کنکور تجربی
رتبه کنکور 150
دانشجوی پزشکی
علوم پزشکی ایران
حمیدرضا عسکری
حمیدرضا عسکری
مشاور کنکور انسانی
رتبه کنکور 170
دانشجوی علوم قضایی
علوم قضایی تهران
زهرا حقگو
زهرا حقگو
مشاور کنکور تجربی
رتبه کنکور 178
دانشجوی دندانپزشکی
علوم پزشکی تهران
امیرحسین فراهی
امیرحسین فراهی
مشاور کنکور تجربی
رتبه کنکور 180
دانشجوی پزشکی
علوم پزشکی ایران
آقای محمدی
محمدحسین محمدی
مشاور کنکور تجربی
رتبه کنکور 192
دانشجوی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
فرجی
فاطمه فرجی
مشاور کنکور تجربی
دانشجوی دندانپزشکی
شهید بهشتی تهران
مریم پناهی
مریم پناهی
مشاور کنکور تجربی
دانشجوی پزشکی
علوم پزشکی البرز
نازنین
نازنین محمدی
مشاور کنکور انسانی
دانش‌آموخته مشاوره
شهید بهشتی تهران
دکتر دلارا مسعودی
دلارا مسعودی فرد
مشاور کنکور تجربی
دانشجوی پزشکی
شهید بهشتی تهران
زهرا چراغی
زهرا چراغی
مشاور کنکور تجربی
دانشجوی پزشکی
شهید بهشتی تهران
هاجر آشوری
هاجر آشوری
مشاور کنکور ریاضی
دانشجوی مهندسی برق
شهید بهشتی تهران
مشاورین دورخیز
فاطمه اسلام پناه
ناظر و مشاور ارشد
دانش‌آموخته روانشناسی
دانشگاه یزد
مریم نوروزی
مریم نوروزی
مشاور کنکور تجربی
دانشجوی پزشکی
علوم پزشکی ایران
اعظم هاشمی
اعظم هاشمی
مشاور کنکور تجربی
دانشجوی پزشکی
علوم پزشکی همدان
شادی سپهریان 32
شادی سپهریان
مشاور کنکور تجربی
دانشجوی پزشکی
علوم پزشکی سمنان
الیا نوجوان
الیا نوجوان
مشاور کنکور تجربی
دانشجوی پزشکی
علوم پزشکی ارومیه
خانم علیزاده
منیر محمدعلیزاده
مشاور کنکور تجربی
دانشجوی دامپزشکی
دانشگاه تهران
صدف سپهری 36
صدف سپهری
مشاور کنکور تجربی
دانشجوی پزشکی
علوم پزشکی لرستان
رضا حیدری
رضا حیدری
مشاور کنکور تجربی
دانشجوی پزشکی
علوم پزشکی سمنان
دهناد احیایی
دهناد احیایی
مشاور کنکور تجربی
دانشجوی داروسازی
علوم پزشکی اصفهان
ghasempoor
علی قاسم‌پور
مشاور کنکور تجربی
دانشجوی داروسازی
علوم پزشکی کرمان