مرتضی خدایی

مرتضی خدائی

مشاور کنکور انسانی

رتبه کنکور

52

رشته تحصیلی

دانشجوی حقوق

نام دانشگاه

دانشگاه تهران

کارت دانشجویی مرتضی خدایی

فهرست

مشاوره در تلگرام

مشاوره تلفنی