سعید قهرمانی

سعید قهرمانی

مشاور کنکور تجربی

رتبه کنکور

150

رشته تحصیلی

دانشجوی پزشکی

نام دانشگاه

علوم پزشکی ایران

کارت دانشجویی

فهرست