مشاورین دورخیز زهرا سعیدی پور

زهرا سعیدی پور

مشاور کنکور انسانی

رتبه کنکور

9

رشته تحصیلی

دانش‌آموخته روانشناسی

نام دانشگاه

دانشگاه تهران

کارت دانشجویی سعیدی پور