داشتن برنامه درسی برای موفقیت تحصیلی ضروری است. زمانی که حجم و تعداد درس‌ها زیاد شود این برنامه‌ریزی مشکل‌تر و اهمیت آن هم بیشتر می‌شود. مشاورین موسسه دورخیز با توجه به یک سری اصول برنامه ریزی درسی خود را طراحی می‌کنند. ویژگی های این برنامه‌ریزی:
یک: بر اساس توانایی و نقاط ضعف و قوت دانش آموز می‌باشد. در واقع در این برنامه رفع نقاط ضعف هدف گرفته می‌شود.
دو: با برنامه های جانبی دانش‌آموز هماهنگ است. یعنی اگر دانش‌آموز آزمون آزمایشی قلم‌چی ثبت نام کرده، کلاس کنکور شرکت می‌کند یا تکلیف مدرسه دارد، همه این موارد در این برنامه در نظر گرفته می‌شود. تا از این طریق دانش‌آموز هم در امتحانات مدرسه و پرسش کلاسی موفق ظاهر شود و هم در آزمون‌های آزمایشی تراز و درصدهای خوبی را کسب کند و پیشرفت خود را احساس کند.
سه: احتمال فراموشی مطالب درسی مطالعه شده با گذشت زمان زیادتر می‌شود. در برنامه‌ریزی موسسه دورخیز دوره‌ها و مرورهای پیاپی در نظر گرفته می‌شود تا تسلط مرحله به مرحله افزایش یافته و از فراموشی پیشگیری شود. در این برنامه سعی می‌شود هر درس به تعداد 8 الی 12 بار مرور شود.
چهار: برنامه‌ریزی استاندارد موسسه دورخیز هم وجه کوتاه مدت دارد و هم بلند مدت. یعنی در این برنامه ریزی اگر دانش‌آموز 6 ماه برای کنکور فرصت داشته باشد، برنامه درازمدت دانش‌آموز برای 6 ماه چیده می‌شود و سپس برنامه به برنامه‌های 3 ماهه، 1 ماهه و هفتگی و سپس روزانه تبدیل می‌شود. در این صورت مشاور و دانش‌آموز هر دو مطمئن می‌شوند که همه کارهای ضروری تا شب کنکور انجام می‌شود.
پنج: برنامه‌ریزی انجام شده توسط مشاورین دورخیز به صورت حجمی و زمانی است. یعنی در این برنامه درسی مشخص می‌شود که چه تعداد صفحه از کدام درس در چه مدتی زمانی خوانده شود و چه تعداد تست از درس حل شود! بنابراین دانش آموز بدون هرگونه دغدغه ای فقط کافیست برای مطالعه و تست زنی زمان بگذارد! یک نمونه از برنامه‌ریزی دورخیز: