اخبار

حذفیات کنکور 1402 – لیست اعلام شده از سازمان سنجش

سازمان سنجش آموزش کشور فهرست حذفیات منابع آزمون اختصاصی (سراسری) نوبت اول در دی ۱۴۰۱ و نوبت دوم در تیر ۱۴۰۲ که از آن سؤال طرح نخواهد شد، را منتشر کرد.

به گزارش ایسنا، بر این اساس و پیرو موضوع درج عناوین منابع آزمون اختصاصی (سراسری) سال ۱۴۰۲ در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ (نوبت اول)، منتشر شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۸، داوطلبان کنکور ۱۴۰۲ باید توجه داشته باشند که براساس نامه ارسالی از سوی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش‌وپرورش، فهرست حذفیات منابع آزمون اختصاصی (سراسری) نوبت اول در دی ماه ۱۴۰۱ و نوبت دوم در تیرماه ۱۴۰۲ که از آن سؤال طرح نخواهد شد، تعیین و تایید شده است.

فهرست حذفیات منابع آزمون اختصاصی (سراسری) نوبت اول در دی‌ماه ۱۴۰۱ و نوبت دوم در تیر ۱۴۰۲، اینجا قابل مشاهده است.

 

حذفیات کنکور رشته انسانی 1402

نام کتاب کد کتاب پایه تحصیلی سال چاپ حذفیات
عربی، زبان قرآن 1

علوم انسانی

110207 دهم 1399 بخش «البحث العلمي»
ذكر صيغه فعل به صورت للغائب، للمخااببين و …. بجای
اصطلاح للغائب، اصطلاح مفرد مذكر غائب ذكر شود.
عربي، زبان قرآن 2
علوم انساني
111207 يازدهم 1400  بخش «للمطالعة» صفحات 57و 58
بخش «البحث العلمي»
عربي، زبان قرآن 3
علوم انساني
112207 دوازدهم 1401 بخش «خوب است بدانيم» صفحه 18
تشخيص اسلوب حصر
فلسفه 1 111226 یازدهم 1400 – فعاليت های درون متنی كه با علامت * مشخص شده اند.
– مطالبي كه در حاشيه كتاب آمده است.
– پاورقي ها
– مطالب مربوط به مطالعه
فلسفه 2 112226 دوازدهم 1401 فعاليت های درون متنی كه با علامت * مشخص شده اند.
– مطالبي كه در حاشيه كتاب آمده است.
– پاورقي ها
– مطالب مربوط به مطالعه
منطق 110223 دهم 1399 – پيرا بندها آبي ستاره دار؛
– حكايت ها؛
– پاورقي ها؛
– صفحات «آنچه در اين بخش مي خوانيم»؛
– صفحات
عناوين بخش ها؛
– فرهنگ اصطلاحات؛
– بر اساس برنامه درسي توليد شده در شرايط قرمز همه گير كوويد 19برای سال تحصيلي 1400-1399 بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبني بر اعلام مطالعه آزاد بخشهايي از كتابها درسي،
طرح سوال از
دروس9 و 10 (مطابق با برنامه وضعيت قرمز) مجاز نيست.
جامعه شناسی 1 110220 دهم 1399 بر اساس برنامه درسي توليد شده در شرايط قرمز همه گيری كوويد19
برا سال تحصيلي 1400-1399 و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت
آموزش و پرورش مبني بر اعلام مطالعه آزاد بخشهايي از كتابهای درسي،
طرح سوال از دروس 9و 14 بخوانيم و بدانيم صفحات
( 4،8،11،109،126 مطابق با برنامه وضعيت قرمز) مجاز نيست.
جامعه شناسی 2 111222 یازدهم 1400 مطالب بخوانيمو بدانيمو ببينيم و بدانيم
جغرافیای 2 111218 یازدهم 1400 – مطالب بيشتر بدانيم، بينديشيم، برا مطالعه،
توضيحات و زير نويسها، نقشه ها و معادله ها، آمار و ارقام مندرج در جدولها و نمودارهاو واژه نامه های پيوست
كتاب
جغرافیای 3 (کاربردی) 112218 دوازدهم 1401
ناریخ1 110219 دهم 1399 – تمامي مطالب ذيل عنوان های «بيشتر بدانيم» و «يك توضيح»
– تمامي مطالب مندرج در جدول
– تمامي مطالب مندرج در نمودارها خط زمان، نقشه ها و تصاوير تاريخی و ساير نمودارها
– متن و مطالب تمامي فعاليتها به ويژه فعاليتهای ذيل عنوان «بررسي شواهد و مدارك»؛
– بر اساس برنامه درسي توليد شده در شرايط قرمز همه گير كوويد 19برای سال تحصيلي 1400-1401 و بخشنامه
ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبني بر اعلام مطالعه آزاد بخشهايي از كتابهای درسي، طرح سوال از
دروس ( 13،14،15مطابق با برنامه وضعيت قرمز) مجاز نيست.
تاریخ 2 111219 یازدهم 1400 – تمامي مطالب ذيل عنوانهای «بيشتر بدانيم» و «يك توضيح»
– تمامي مطالب مندرج در جدول
– تمامي مطالب مندرج در نمودارهای خط زمان، نقشه ها و تصاوير تاريخي و ساير نمودارها
– متن و مطالب تمامي فعاليتها به ويژه فعاليتهای ذيل عنوان «بررسي شواهد و مدارك»؛
تاریخ 3 112219 دوازدهم 1401 – تمامي مطالب ذيل عنوانهای «بيشتر بدانيم» و «يك توضيح»
– تمامي مطالب مندرج در جدول
– تمامي مطالب مندرج در نمودارهای خط زمان، نقشه ها و تصاوير تاريخي و ساير نمودارها
– متن و مطالب تمامي فعاليتها به ويژه فعاليتهای ذيل عنوان «بررسي شواهد و مدارك»؛
علوم و فنون ادبي 110203 دهم 1399 -خود ارزيابي ها
– كارگاههای تحليل فصل

 

خلاصه حذفیات کنکور رشته انسانی

بغیر از بیشتر بدانیم‌ها، بعضی پاورقی‌ها و… دروسی که به طور کاامل حذف شده اند عبارتند از:

  • عربی : مبحث تشخیص اسلوب حصر
  • منطق: درس 9و10
  • جامعه شناسی دهم: دروس 9و14
  • اقتصاد: دروس 2،12،13،14
  • ریاضی و آمار یازدهم: صفحات 63 تا 73 (درس دوم فصل سوم)

 

حذفیات اختصاصی رشته علوم و معارف اسلامی

نام کتاب کد کتاب پایه تحصیلی سال چاپ حذفیات
عربی، زبان قرآن 1

علوم و معارف اسلامی

110208 دهم 1399 – بخش های ستاره دار مانند قواعد و تمريناتی كه برای مطالعه دانش آموزان است.
– كليه قواعد پاورقي
– بخش «البحث العلمي»
– تشخيص اسم مبالغه بودن يا نبودنِ اسم ابزار و شغل بر وزن فعّال و
فعّالة مانند جوّال، غَسّالة و نَجّار
عربي، زبان قرآن 2
علوم و معارف اسلامی
111208 يازدهم 1400
عربي، زبان قرآن 3
علوم و معارف اسلامی
112208 دوازدهم 1401

 

حذفیات دروس مشترک علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

نام کتاب کد کتاب پایه تحصیلی سال چاپ حذفیات
روان شناسی 111224 یازدهم 1400 – بخش برای مطالعه تمامی دروس

-پانویس های انگلیسی تمامی صفحات کتاب

جامعه شناسی1 110220 دهم 1399 بر اساس برنامه درسي توليد شده در شرايط قرمز همه گيری كوويد19 برای سال تحصيلي 1399-1400 و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبني بر اعلام مطالعه آزاد بخشهايي از كتابهای درسي، طرح سوال از دروس 9و
14بخوانيم و بدانيم صفحات 4،8،11،109،126 (مطابق با برنامه وضعيت
قرمز) مجاز نيست
جامعه شناسی 2 111222 یازدهم 1400 مطالب “بخوانيم و بدانيم” و ” ببينيم وبدانيم”
ریاضی و آمار 1 110212 دهم 1399 تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب
ریاضی و آمار2 111212 یازدهم 1400 -تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب

-درس دوم (سری های زمانی) از فصل سوم (فصل آمار)؛ صفحات 63 تا 73

ریاضی و آمار 3 112212 دوازدهم 1401 -تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب
اقتصاد 110221 دهم 1399 – بخش های: موقعيت در اول هر درس؛ بيشتر بدانيم؛ شهد و شكر؛
درس زندگي؛ گفتگو در كلاس؛ فعاليتها.
– بر اساس برنامه درسي توليد شده در شرايط قرمز همه گيری کوويد 19 برای سال تحصيلي  1399-1400 و بخش نامه ارسال
شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبني بر اعلام مطالعه آزاد بخشهايی از كتابهای درسی، طرح سوال از مباحث درسهای
2،12،13،14 (مطابق با برنامه وضعيت قرمز) مجاز نيست
جغرافیای ایران 110218 دهم 1399 – مطالب “بيشتر بدانيم”، “بينديشیم”، “برای مطالعه”، “توضيحات و زيرنويسها”، نقشه ها و مدل ها” ، “آمار و ارقام
مندرج در جدولها و نمودارها” و “واژه نامه های پيوست كتاب

 

حذفیات کنکور رشته تجربی 1402

حذفیات رشته تجربی

حذفیات رشته تجربی- قسمت دومحذفیات رشته تجربی- قسمت سوم

 

حذفیات کنکور رشته ریاضی 1402

حذفیات رشته ریاضی- قسمت اول

حذفیات کنکور 1402 - لیست اعلام شده از سازمان سنجش 5

حذفیات دروس مشترک تجربی و ریاضی

حذفیات دروس مشترک ریاضی و تجربی

 

مقاله مهم  مشاوره کنکور 1402
حذفیات کنکور 1402 – لیست اعلام شده از سازمان سنجشحذفیات کنکور 1402 – لیست اعلام شده از سازمان سنجش
لینک کوتاه مقاله:

مهندس مسعود کریمی
درباره من

اگر خودت شخصاً با جستجو و پشتکار محدودیت‌ها رو نادیده بگیری و در سخت‌ترین شرایط موفق بشی، انگیزه زیادی برای کمک به دیگران پیدا می‌کنی! من مسعود کریمی رتبه برتر کنکور و بنیانگذار دورخیز به همراه تیمم آماده کمک به تو هستیم 🧡

دنبال یک مشاوره کنکور فوق العاده هستی ؟

سلام عزیزم، کنکوری 1402 هستی؟ احتمالاً مهم‌ترین سوالت اینه که از کی برای کنکور 1402 شروع کنم؟ از تابستون؟ از مهرماه؟ از کی؟

اگر هدف بزرگ و مهمی در سر داری، بهترین زمان برای شروع آماده شدن برای کنکور همین الانه!! امروز و فردا کردن رو بذار کنار و با دریافت مشاور کنکور 1402 از آکادمی دورخیز، تلاش کردن برای رسیدن به یک نتیجه عالی رو شروع کن. کافیه همین الان روی دکمه کلیک کنی و شماره تلفن بذاری تا باهات تماس بگیریم!! معطلش نکن …

فرم ثبت نام برای مشاوره کنکور 1402

با تکمیل کردن این فرم ظرف 24 ساعت با شما تماس میگیریم و برای ثبت نام راهنماییتان میکنیم!

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

پکیج‌های موفقیت در کنکور دورخیز

هر آنچه که باید درباره فنون موفقیت کنکور، تند خوانی، تقویت حافظه، تست زنی و … بدانید.

مطالب پیشنهادی با توجه به آنچه که مطالعه کردید
نظرات و سوالات شما درباره محتوای این مطلب
لطفا فقط نظرات و سوالات مربوط به این موضوع را این جا درج کنید.
مشاوران دورخیز به تمامی سوالات شما پاسخ میدهند.
با توجه به تعداد زیاد سوالات لطفا بعدا برای مشاهده جواب خود به سایت مراجعه کنید.
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها